Vezethető kategóriák: 

"B" kategória - a 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van
- az ilyen gépkocsiból és a 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló járműszerelvény
- az ilyen gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a nehéz pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi saját tömegét, és az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege sem haladja meg a 3500 kg-ot

 

 

Beiratkozás: 16 és fél év

 
 
Forgalmi vizsga: Keszthelyen!
 
Pálosi János
Ifj. Pálosi János

Tanfolyamra jelentkezés:
A tanfolyamra jelentkezőnek "JELENTKEZÉSI LAPOT" kell kitölteni, melyet a képzőszerv térítésmentesen bocsát az Ön rendelkezésére. A képzőszerv a tanfolyamra nem iskolázhat be olyan tanulót, akiről a jelentkezés időpontjában - az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a vizsgára bocsátás vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg. Amennyiben akadályozó körülmény merül fel, akkor Önt írásban tájékoztatjuk.

A tanfolyamra való beiskolázás az Ön és a KÉPZŐSZERV közötti írásbeli szerződés alapján történik.

A TANFOLYAMRA BEISKOLÁZNI AZT A TANULÓT SZABAD AKI ÉRVÉNYES ORVOSI ALKALMASSÁGI MINŐSÍTÉSSEL ÉS 8 ÁLT. BIZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZIK!

Tanfolyamra jelentkezés és beiskolázás feltételei:

a) Életkori feltételek:

Kategória "B"
Életév 16,5

b) Egészségi alkalmassági feltételek:
A "B" kategóriás járművezetésre jogosító okmány megszerzéséhez előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie kivéve, ha más járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.
Az Ön vizsgára bocsátásának feltétele, hogy legalább 1 (egyes) csoportú érvényes orvosi alkalmassági minősítéssel rendelkezik.
Az 1 (egyes) csoportú orvosi vizsgálatot a "háziorvos" végzi.
Az "AM" kategória megszerzéséhez nem szükséges előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venni. Természetesen, ha Önnek biztonságot veszélyeztető betegsége van, akkor járművet NEM vezethet.
Figyelem!
A vezetésre jogosító okmány megszerzéséhez elegendő a fenti érvényes orvosi minősítés, azonban a tevékenység, pl. gépjárművezetői munkakör betöltéséhez a jogszabály szigorúbb feltételeket támaszt.
A vonatkozó előírásokat a képzőszervünk - az Ön kérésére- rendelkezésre bocsátja.

c) Közlekedésbiztonsági feltételek:
Jelentkezési lapon írásbeli nyilatkozata alapján megfelel a közlekedésbiztonsági feltételeknek.

d) Képzésre az vehető fel , illetve elméleti vizsgát az tehet, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

Tehát 2011. jan.01.-től az alapfokú iskolai végzettséget, hitelt érdemlően igazolni kell, melyet e "vállalási feltételek" nyomtatvány utolsó lapján aláírásával igazol!
Alapfokú iskolai végzettség
: a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettség, vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint azzal azonos végzettségi szintnek megfelelő külföldön szerzett iskolai végzettség.

Az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott �Bizonyítvány és oklevél mintatár�-ban), valamint.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

Kezdő vezetői engedély:
A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. ("AM" kategóriára nem vonatkozik)

A kezdővezetői engedéllyel az "A", "A24" kategóriára és az "A1" alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, "B" kategóriára érvényesített bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható.

A "B" kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig és a "AM" kategóriára érvényesített vezetői engedély csak a belföldön történő járművezetésre jogosít.

ELMÉLETI TANFOLYAM, VIZSGA:

Elméleti tanfolyam - Tapolca, Glázer S. u. 5

Az elméleti tanfolyam tantárgyai:
- Közlekedési ismeretek
- Járművezetés elmélete
- Szerkezet és üzemeltetési ismeretek

A tanfolyam elméleti tárgyainak kötelező óraszámai:

Kategória
"B"
"A1" (B)
Kötelező óraszám
28
3

Az elméleti tantárgyak összes óraszámán belül az egyes tantárgyak oktatására fordítandó órák számát az iskolavezető határozza meg.

A tanórákon való részvétel képző szerv által igazolt teljesítése kötelező. A hiányzás pótlása plusz foglalkozás keretében és külön tanfolyamdíj megfizetés esetén lehetséges. Az elméleti tanfolyamok óráinak időtartama: 45 perc, melyet 10 perc szünet követ.A tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól kérésre mentesíthető a mozgáskorlátozott, a siket, és aki a magyar nyelvet nem beszéli. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Az tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetve ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie.

Elméleti vizsga:
- Veszprém, Kádártai u. 33
- Zalaegerszeg, Pintér Máté út 22.

Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki
a/ a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott,
b/ aki megfelel a 2-es pontban leírt egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint -írásbeli nyilatkozata alapján- közlekedésbiztonsági feltételeknek,
c/ aki írni, olvasni tud,
d/ aki betöltötte az alábbi életkort:

Kategória
"A" "B"-vel
"B"
Életév
"B" jogosítvánnyal
16év 9hó

- A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. A vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriákhoz, alkategóriákhoz tartozó vizsgákat nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet

VEZETÉSI GYAKORLAT, VIZSGA:
Vezetési gyakorlat

A vezetési gyakorlat tantárgy részei:
-alapoktatás: feladata a jármű biztonsági ellenőrzése, a technikai kezelés és a manőverezési feladatok elsajátítása.
-főoktatás: a vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának azon része, amely a forgalmi feladatok oktatására irányul

A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási része csak az elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után, főoktatási része a sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető meg.

A tanfolyam gyakorlati tárgyainak kötelező óraszámai:

 
"AM"
"A1 B-vel"
"B"
Alapoktatás
4
 
9
Főoktatás
6
2
20
Járműkezelési vizsga
1
 
 
Forgalmi vizsga  
1
1
Összesen
11
3
30

Főoktatás kötelező óraszámai:

 
"AM"
"A1 B-vel"
"B"
Városi
6
2
14
Országúti
 
 
4
Éjszakai
0
0
2

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:
a) bukósisak,
b) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
c) protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki,
d) protektoros kesztyű,
e) magas szárú, zárt cipő vagy csizma,
f) elöl-hátul �T� betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény,
g) a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani.

A gyakorlati tanórák 50 percesek, melyet 10 perc szünet követ.
A tanuló az alábbi típusú járművek közül választhat:

  • "B" kat: SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4GLX, HYUNDAI GB I20, MAZDA 5 2,0
  • "AM" kat: 2db KYMCO robogó

Járműkezelési és forgalmi vizsga

Járműkezelési és forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki:
a./ megfelel a 2. b)-d) pontban leírt feltételeknek.
b./ aki betöltötte az alábbi életkort:

Kategória
"A1" + "B"
"B"
Életév
17
17

* Moped kategóriás járműkezelési vizsga tehető, 14 életév előtt is.
c./ az összes elméleti tárgyból sikeresen levizsgázott.
d./ a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott.
e./ Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető.
f./ a c./ pontjában előrírt feltételek teljesülésének hiányában is vizsgára bocsájtható 2 éven belül az, aki:
- "A2" kategóriás vizsgához érvényes "A1" alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.
- "A" kategóriás vizsgához érvényes "A1" alkategóriás, vagy "Akorl" vezetői engedéllyel rendelkezik

Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges, a gépjárművezetési gyakorlatból (megelőző két éven belül, azonos kategóriában) ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez.

VIZSGÁK HELYSZINEI:

Rutin és forgalmi vizsga: KESZTHELY, VESZPRÉM

Forgalmi vizsga: KESZTHELY,  VESZPRÉM